Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Правила оформлення та подання рукопису до наукового видання «Освітній дискурс: збірник наукових праць»

 Мова написання рукопису статті: українська, російська, англійська. німецька, французька, польська.

 1. Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який  надсилається на електронну адресу редакції  journal.discourse@gmail.com у форматі “Автор-Назвастатті.doc”.
 2. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується:
 • зовнішньою рецензією (для авторів без вченого ступеня) із зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
 • якщо рукопис публікується іноземною мовою,  стаття супроводжується перекладом  завіреним фахівцем з іноземної мови  (бюро перекладів, або викладачем ЗВО іноземної мови);
 • розширеною анотацією (двома мовами, одна з яких англійська) в залежності від мови написання рукопису статті (додаток 2). обсяг анотації - до 2500 знаків (з урахуванням пробілів);
 • відомостями про автора (авторів) (додатку 1) .
 1. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. Авторський текст не має бути опублікованим раніше та не бути перекладом раніше опублікованої статті. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та рецензенти.
 2. Форма подання статті:
  • обсяг рукопису – 20-24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків), включаючи рисунки та таблиці;
  • кількість співавторів – не більше чотирьох, як виняток до п’яти;
  • стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Word for Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003,2007) або сумісного редактора;
 • рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;
 • формат аркуша – А4 (210×297), орієнтація сторінки – «книжна»; поля: ліворуч – 2,5 см; праворуч – 2 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см; інтервал між рядками – 1,5 пт.; інтервал між абзацами «до», «після» – 0 пт; відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт; відступ першої строчки – 1,27 см;
 • рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;
  • рисунки, створені у вбудованому у Microsoft Word редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти;
  • рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.
 1. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

– індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Time New Roman, 12 пт.);

– ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа (Time New Roman, 12 пт.). Порядок подання: ім’я, по батькові, прізвище;

– науковий ступінь, вчене звання (Time New Roman, 12 пт.);

– електронна пошта автора;

– порожній рядок;

– назва статті – великими літерами, по центру, українською  (або регіональною мовою) та англійською мовами (Time New Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

– порожній рядок;

– анотація (Time New Roman, 12 пт., курсив) (додаток 2);

порожній рядок;

 • ключові слова (4-8 слів) українською, або регіональною мовою та англійською мовами (Time New Roman, 12 пт., курсив);

Основний текст статті повинен містити наступні рубрики:

 • актуальність теми (Time New Roman, 14 пт.);
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями (Time New Roman, 14 пт.);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (Time New Roman, 14 пт.);
 • постановка завдання (Time New Roman, 14 пт.);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (Time New Roman, 14 пт.);
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Time New Roman, 14 пт.).

– порожній рядок;

– Список використаних джерел (Time New Roman, 12 пт., жирний, по центру)

References  (Time New Roman, 12 пт., жирний, по центру);

– надійшла стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Time New Roman, 12 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР);

бібліографічний опис для цитування (Time New Roman, 12 пт.) (додаток 3).

 1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: “... відомо з [4]. …” або “… розглянуто у [4, с. 203] …”. Список літератури наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку на мові оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки) – (http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/22/Harvard_Referencing_style.PDF).
 2. Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.
 3. Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції протягом двох днів після її отримання.
 4. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти.
 5. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена відповідальним секретарем редколегії.

 Додаток 1

Відомості про автора (авторів)

 

Українською мовою

Англійською мовою

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Науковий ступінь

 

 

Учене звання

 

 

Посада

 

 

Кафедра

 

 

Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень)

 

 

Сфера наукових інтересів

 

 

Джерело фінансування, напр. «Виконано за грантом назва, №…, НДР №…» або інше.

 

 

Адреса надсилання видання

 

 

Електронна адреса

 

 

Номер мобільного телефону

 

 

ID (у системі наукової ідентификації)

Якщо є, або ж зареєструватися

 

- ORCID (http://orcid.org/)

Обов’язково

 

Назва статті

 

 

 

Додаток 2

Зразок оформлення АНОТАЦІЇ

   
   

Актуальність теми дослідження.

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Постановка завдання.

Виклад основного матеріалу.

 Висновки.

Ключові слова:

Urgency of the research.

Target setting.

Actual scientific researches and issues analysis.

The research objective.

The statement of basic materials.

Conclusions.

Keywords:

 

Додаток 3

Бібліографічний опис для цитування :

Петренко, ТГ & Бойко, ВВ 2017, ‘Вплив соціуму на девіантну поведінку дітей та молоді’,  Освітній дискурс : збірник наукових праць,  № 1 (1).  c. 15-21.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.