МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-5

  • Ірина Хміль / Iryna Khmil
Ключові слова: майбутні лікарі, правова компетентність, медичне право, методика

Анотація

На основі аналізу наукових джерел сформульовано визначення поняття “правова компетентність майбутніх лікарів з медичного права” як інтегрального утворення особистості, що виявляється у її здатності й готовності екстраполювати набуті правові знання й уміння для вирішення практичних професійних завдань правову характеру реалізуючи, при цьому, такі професійно-значущі особистісні якості як відповідальність, комунікабельність, емпатія, толерантність. Реалізація мети та завдань методики формування правової компетентності майбутніх лікарів з медичного права здійснювалась поетапно. Виділено три основні етапи: ціле-мотиваційний, процесуально-діяльнісний, контрольно-оцінювальний. Відповідно до кожного етапу нами було визначено мету, зміст, форми, методи, засоби формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права. На ціле-мотиваційному етапі у майбутніх лікарів формувалися уявлення про власний рівень розвитку правових знань та умінь, здійснювалось мотивування до усвідомлення ними значущості правової компетентності з медичного права для їх майбутньої професійної діяльності. Інструментарієм реалізації цілемотиваційного етапу визначено: створення особистісних портфоліо, інтеративні лекції, вебінари, майстер класи, зустрічі з провідними лікарями, юристами, метод проектів та ін.). На процесуально-діяльнісному етапі відбувалась реалізація таких цілей: розвиток у майбутніх лікарів правових умінь і навичок; здатності застосовувати результати правової діяльності в конкретних практичних ситуаціях. Основним інструментарієм реалізації стали: проблемні лекції, лекції-прес-конференції, лекціїдискусії, лекції із раніше запланованими помилками, семінари, майстер-класи, вебінари, аналіз правових казусів, кейс-метод, метод проектів, використання телекомунікаційних мереж, веб-квести, рольові, ситуаційні ігри та ін. Контрольно-оцінювальний етап зумовив використання ефективних форм і методів аналізу та оцінювання рівнів сформованості правової компетентності майбутніх лікарів з медичного права та реалізувався у процесі проведення лекцій із раніше запланованими помилками, семінарів, вебінарів, аналізу правових казусів, методу проектів, консультацій, науководослідної роботи студентів, виконання вправ правового змісту, ситуаційних ігор та ін.

Біографія автора

Ірина Хміль / Iryna Khmil

Старший викладач кафедри судової медицини та медичного права, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)

Опубліковано
2020-09-02
Розділ
Статті