РОЗВИТОК ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СЕРВІСІВ І СИСТЕМ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.38(11-12)-3

  • Носенко Юлія Yuliia Nosenko Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України http://orcid.org/0000-0002-9149-8208
  • Шишкіна Марія Mariia Shyshkina Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України https://orcid.org/0000-0001-5569-2700
Ключові слова: хмаро орієнтовані сервіси, хмаро орієнтовані системи, відкрита наука, відкритий доступ

Анотація

Актуальність теми дослідження. Наука і освіта є невід’ємним і вагомим ресурсом розвитку інформаційного суспільства. В Україні заплановано низку структурних змін, серед яких – інтеграція та розвиток науки й освіти на засадах прозорості і відкритості. Доцільно враховувати закордонний досвід, глобальні тенденції цифрового поступу, історичні передумови в контексті розвитку технологій відкритої науки.
Постановка проблеми. Розвитку концепції відкритої науки сприяла ціла низка ініціатив, проєктів, заходів у різних країнах світу. Значною мірою поштовх до її розвитку і поширення надали технології, інформаційно-комунікаційні сервіси й системи. Розвиток цифрових технологій став вагомим чинником розвитку практики відкритого доступу та відкритої науки загалом, що потребує вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття відкритої науки й відкритого доступу стало предметом досліджень закордонних (S. Albagli, P. Baumgartner, B. Fecher, P. L. Fernandes, S. Hilpert, H. Korsgaard та ін.) і вітчизняних (В. Копанєва, О. Чмир, С. Свистунов, А. Шевченко та ін.) учених. Досліджуються проблеми цифрових трансформацій, е-інфраструктур і відкритої науки, застосування хмарних технологій в науково-освітніх відкритих середовищах (В. Биков, Т. Вакалюк, О. Глазунова, С. Семеріков, та ін.).
Постановка завдання. Проаналізувати, визначити й охарактеризу-вати етапи розвитку хмаро орієнтованих сервісів і систем відкритої науки.
Виклад основного матеріалу. Проаналізовано світові ініціативи з запровадження відкритого доступу, виокремлено основні етапи розвитку хмаро орієнтованих сервісів і систем відкритої науки. І етап (70-ті роки – сер. 90-х років ХХ ст.) – перші ініціативи із забезпечення доступності наукових результатів і здобутків культури. ІІ етап (сер. 90-х років ХХ ст. – 1999 р.) – цифрові засоби стають більш доступними для освітньо-наукової сфери, збагачуються способи комунікації. ІІІ етап (2000 – 2009) – розвиток мережних інфраструктур, поширення програмного забезпечення відкритого доступу. IV етап (2009 – донині) – поширення хмаро орієнтованих сервісів та систем, розвиток персоніфікованих, адаптивних, науково-освітніх середовищ.
Висновки. Відкрита наука – це новий підхід до наукового процесу, що базується на спільній роботі та доступності знань. З’ясовано, що розвиток технологій рухається в напрямі відкритості, від локальних мереж до відкритих, і з кожним етапом характеристики відкритості посилюються. Така тенденція впливає на посилення відкритості в різних сферах діяльності, у т.ч. науково-освітній.

Біографії авторів

Носенко Юлія Yuliia Nosenko, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Шишкіна Марія Mariia Shyshkina, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

доктор педагогічних наук

Опубліковано
2022-03-31
Розділ
Статті