ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

DOI 10.33930/ed.2018.5007.6(6-7)-1

  • Наталія Титова / Nataliya Tytova Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: педагог професійного навчання, професійна мобільність, психолого-педагогічна підготовка, вища професійна освіта

Анотація

Рушійними силами розвитку благоустрою України є усвідомлення концепту «професійно мобільний фахівець». Про важливе значення психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців для закладів професійної-технічної (професійної) освіти зазначає Л. Сушенцева, а саме «актуальність проблеми психолого-педагогічної готовності педагогів професійної школи визначається динамічними змінами в соціальному замовленні ринку праці, що постійно змінюється, на підготовку кваліфікованого робітника, зростан-ням значення якостей професійної мобільності, як умови самореалізації особистості та її успішного майбутнього професійного життя» [7, с. 356]. Автором проведено структурний аналіз психолого-педагогічної готовності педагога професійного навчання до формування професійної мобільності учнів професійно-технічного навчального закладу і сформулювало три основоположні компоненти: дидак-тична компетентність, особистісна компетентність, психолого-педаго-гічна компетентність [7, с. 363-366]. Для реалізації вказаних компонентів ми розробили зміст навчальної дисципліни «Професійна мобільність» у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) в НПУ імені М. П. Драгоманова. Дана дисципліна обсягом 3 кредити ЕCTS, 90 год. вивчається у міжпредметному зв’язку з дисциплінами : «Психологія», «Професійна педагогіка», «Методика професійного навчання», «Педагогічна іміджологія», «Комунікативні проце-си у педагогічній діяльності» та іншими. Узагальнена мета дисципліни «Професійна мобільність» – формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до зміни виконуваних професійних завдань, місця роботи, здатності швидко розв’язувати педагогічні ситуації, освоювати нові педагогічні технології навчання тощо.

Біографія автора

Наталія Титова / Nataliya Tytova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(Київ, Україна)

Опубліковано
2019-04-23
Розділ
Статті